ACTIEVOORWAARDEN EN SPELREGELS             

Deze winactie  is  uitgeschreven  door: het merk Whowart – bedrijf ark Management BV De betreffende  kantoren  zijn  onderdeel van  ark Management BV gevestigd  te  Waasmunster (Belgie) . 

 

DEELNAME

1.  Deelname aan  actie  is  gratis,  bij  de  betreffende  actie  “kies en win je kunst poster”  en  loopt over een periode van 1 November tot en met 15 december 2021 er kan vrijblijvend deelgenomen worden.  

2.  Deelname aan  acties  staat  open  voor  inwoners  uit de Europeese regio (je kan niet winnen als je deelneemt buiten de Europeese regio).

3.  Een deelnemer  kan  slechts  eenmaal meedoen  per  actie,  tenzij  nadrukkelijk  anders  is  aangegeven.

4.  Deelnemers onder  de  16  jaar  dienen  aantoonbaar  toestemming van  hun  wettelijke  vertegenwoordiger te hebben  gekregen  voor  deelname  aan  de  betreffende  actie.  Ark management BV  is  gerechtigd  om  het bestaan  van  deze toestemming te  controleren.  Indien  blijkt  dat  er geen  toestemming is  gegeven,  kan Ark management BV  ervoor  kiezen  de  prijs  niet  uit  te keren,  tenzij  de  deelnemer  alsnog kan  aantonen  dat  er toestemming is  verkregen.

5.  Deelnemers zijn  verplicht  tot  het  verschaffen  van  correcte,  actuele  en  complete informatie  bij deelname  aan  een  actie. Ark management BV actievoorwaarden en  spelregels zoals hier beschreven.

 

PRIJZEN

1.  Bij de  “kies en win je kunst poster”  actie  zal de winnaar aanduiden met een live Instagram trekking er is één trekking en één winnaar.

2.  Tenzij  anders  vermeld,  worden  de  winnaar  van  de actie  “kies en win je kunst poster”  door een onpartijdig wijze aangewezen.

3.  De prijswinnaars  wordt tijdens de live Instagram op 17/12 2021 bekend gemaakt.  Indien een  winnaar  niet  kan  worden  bereikt,  zal  Ark management BV een  volgende  winnaar  aanwijzen  op  dezelfde wijze  waarop  de  oorspronkelijke winnaar  is  aangewezen.  De  oorspronkelijke  winnaar  kan  in  dat  geval geen  aanspraak  meer  maken  op  de  prijs.  

4.  Over  de uitslag  kan  niet  worden  gecorrespondeerd.

5.  De prijs  wordt  zo  snel mogelijk  overhandigd  of  verzonden  na  bekendmaking van  de  winnaar.  

6.  De prijs  is  persoonlijk  en  staat  op  naam  van  de  winnaar.  De  prijs  is  niet  overdraagbaar  (tenzij  het uitdrukkelijk  staat  aangegeven) of  anderszins  inwisselbaar  of  uit  te keren  in  geld.

7.  Indien  de  prijs  bestaat  uit  toegangskaarten  voor  een  evenement  kan  er bij  afgelasting van  het evenement  geen  aanspraak  gemaakt  worden  op  enige  vorm  van  compensatie.

8.  De prijzen  worden  uitgekeerd  in  de  staat  waarin  ze  zich  bevinden.  Ark management BV is  niet  verantwoordelijk voor  enige  zichtbare  of  verborgen  gebreken  aan  de  prijzen,  noch  voor  eventuele  schade  bij  de  levering (verzending) van  de  prijs.

9.  Iedere  winnaar  verklaart  zich  door  deelname  akkoord  dat  hij/zij  bereid  is  mee  te  werken  aan promotionele  activiteiten  in  verband  met  de  betreffende  actie,  waaronder  de  uitkering van  de  prijs. Eventuele  foto’s  kunnen  dan  door  Ark management BV en/of de  partij  die  de  prijs  ter  beschikking  heeft  gesteld worden  gebruikt  voor  publiciteitsdoeleinden.  Ark management BV is  hiervoor  geen  vergoeding verschuldigd aan  deelnemer.  

10.  Indien  aan  deelname  aan  de  actie  inzending van  materiaal verbonden  is  (foto,  tekst of  ander  werk) dan  verklaart  deelnemer: a.  bevoegd te  zijn  dit  materiaal in  te  zenden  en  rechthebbende  te  zijn  op  dit  materiaal of  de rechthebbende  te  vertegenwoordigen  van  alle  intellectuele  eigendomsrechten  die  betrekking hebben  op  het  ingezonden  materiaal.   b.  door  deelname  aan  de  actie  verstrekt  deelnemer  aan  Ark management BV onvoorwaardelijk  een  niet exclusief  overdraagbaar  gebruiksrecht  ten  aanzien  van  de  betreffende  inzending. Ark management BV mag  onder  meer  de  inzending  openbaar  maken.  Deelnemer  doet  afstand  van  alle persoonlijkheidsrechten  op  de  inzending,  voor  zover  dat  wettelijk  gezien  mogelijk  is.   Ark management BV Actievoorwaarden en  spelregels versie  zoals hier beschreven.

 

PERSOONSGEGEVENS

1.  Ark management BV gebruikt  de  gegevens  van  de  deelnemers  voor  zover  noodzakelijk  voor  de  organisatie  van een  actie  en  voor  de  eventuele  toezending van  de  prijzen.  

 

ALGEMEEN

1.  Indien  een  actie  wordt  gecommuniceerd  via  Facebook  of  andere  social  media  kanalen,  dan  wordt  deze op  geen  enkele  wijze gesponsord,  gesteund  of  begeleid  door  deze partijen.  

2.  Ark management BV handelt  met  haar  acties  in  overeenstemming met  de  Gedragscode  Promotionele Kansspelen  van  1  januari 2014.

3.  Op deze voorwaarden  is  het  Belgische  Recht  van  toepassing.

4.  In alle  gevallen  waarin  deze  voorwaarden  niet  voorzien  beslist  Ark management BV. 5.  Indien  er voor  een  actie  bepaalde  specifieke  regels  worden  opgesteld  die  afwijken  van  deze voorwaarden,  hebben  deze  specifieke  regels  voorrang boven  het  bepaalde  in  deze voorwaarden.  

6.  Ark management BV behoudt  zich  het  recht  voor  om  een  actie  zonder  opgaaf  van  redenen  op  ieder moment  te beëindigen  of  de  prijzen  en/of actieperiode  te  wijzigen,  dan  wel te  besluiten  om  niet  tot  uitkering van de  prijzen  over  te gaan,  zonder  enige  mogelijkheid  tot  schadevergoeding of  compensatie  voor  de deelnemers.

7.  Ark management BV is  op  geen  enkele  wijze aansprakelijk  voor  eventuele  schade  die  voortvloeit  uit  een  actie, noch  voor  eventuele  technische  storingen,  gebreken  of  vertraging met  betrekking tot  deelname  aan een  actie  of  de  aanwijzing van  een  winnaar.  Ark management BV besteedt  de  grootst  mogelijke zorg aan  het beheer  van  haar  websites  en  social media  pagina’s,  maar  is  niet  verantwoordelijk  voor  eventuele onjuiste of  onvolledige  informatie.  

8.  De actievoorwaarden  en  spelregels  kunnen  gewijzigd  worden.  Ark management BV adviseert  daarom regelmatig deze  voorwaarden  te  bekijken.

9.  Voor  vragen  en/of  klachten  kan  contact  worden  opgenomen  met  Ark management BV,  Kleemstraat 29,  8302  9250 Waasmunster,  e-mail  whow@whowart.com. Ark management BV Actievoorwaarden en  spelregels zoals hier beschreven.

 

 

TERMS AND CONDITIONS AND RULES

This giveaway is organized by: the brand Whowart – company ark Management BV The offices concerned are part of ark Management BV located in Waasmunster (Belgium).

 

PARTICIPATION

1. Participation in the promotion is free, with the relevant promotion "choose and win your art poster" and runs over a period from November 1 to December 15, 2021. Participation is without obligation.

2. Participation in promotions is open to residents from the European region (you cannot win if you participate outside the European region).

3. A participant can only participate once per promotion, unless explicitly stated otherwise.

4. Participants under the age of 16 must have demonstrable permission from their legal representative to participate in the relevant promotion. Ark management BV is entitled to check the existence of this permission. If it appears that no permission has been given, Ark management BV can choose not to pay out the prize, unless the participant can still demonstrate that permission has been obtained.

5. Participants are obliged to provide correct, current and complete information when participating in a promotion. Ark management BV promotion conditions and game rules as described here.

 

PRICES

1. In the “choose and win your art poster” promotion, the winner will be announced with a live Instagram draw, there is one draw and one winner.

2. Unless otherwise stated, the winner of the “choose and win your art poster” promotion will be selected by an impartial means.

3. The prize winners will be announced during live Instagram on 17/12 2021. If a winner cannot be reached, Ark management BV will designate a next winner in the same way in which the original winner was designated. In that case, the original winner will no longer be able to claim the prize.

4. It is not possible to correspond about the result.

5. The prize will be handed over or sent as soon as possible after the winner has been announced.

6. The prize is personal and in the name of the winner. The prize is not transferable (unless expressly stated) or otherwise exchangeable or redeemable for cash.

7. If the price consists of tickets for an event, no compensation can be claimed in the event of cancellation of the event.

8. The prizes will be paid in the condition in which they are. Ark management BV is not responsible for any visible or hidden defects in the prizes, nor for any damage during the delivery (shipment) of the prize.

9. Each winner agrees by entering that he/she is willing to participate in promotional activities in connection with the relevant promotion, including the distribution of the prize. Any photos can then be used by Ark management BV and/or the party that made the prize available for publicity purposes. Ark management BV does not owe any compensation to the participant for this.

10. If participation in the promotion involves the submission of material (photo, text or other work), the participant declares: a. to be authorized to submit this material and to be the rightful claimant to this material or to represent the rightful claimant of all intellectual property proprietary rights relating to the submitted material. b. by participating in the promotion, the participant unconditionally grants Ark management BV a non-exclusive transferable right of use with regard to the relevant entry. Ark management BV may, among other things, make the entry public. Participant waives all personality rights to the entry, insofar as this is legally possible. Ark management BV Terms and conditions and game rules version as described here.

 

PERSONAL DATA

  1. Ark management BV uses the details of the participants to the extent necessary for the organization of a promotion and for the possible sending of the prizes.

 

GENERAL

1. If an action is communicated via Facebook or other social media channels, it is in no way sponsored, supported or guided by these parties.

2. Ark management BV acts with its actions in accordance with the Code of Conduct for Promotional Games of Chance of 1 January 2014.

3. Belgian law applies to these terms and conditions.

4. Ark management BV will decide in all cases not provided for in these terms and conditions. 5. If certain specific rules are drawn up for a promotion that deviate from these terms and conditions, these specific rules take precedence over the provisions of these terms and conditions.

6. Ark management BV reserves the right to terminate a promotion at any time without stating reasons or to change the prices and/or promotion period, or to decide not to pay out the prizes, without any possibility for damages or compensation for the participants.

7. Ark management BV is in no way liable for any damage resulting from a promotion, nor for any technical malfunctions, defects or delays with regard to participation in a promotion or the selection of a winner. Ark management BV takes the greatest possible care in the management of its websites and social media pages, but is not responsible for any incorrect or incomplete information.

8. The promotion conditions and game rules can be changed. Ark management BV therefore recommends that you regularly review these terms and conditions.

9. For questions and/or complaints, please contact Ark management BV, Kleemstraat 29, 8302 9250 Waasmunster, e-mail whow@whowart.com. Ark management BV Terms and conditions and rules of the game as described here.

 
Trustpilot